АТС потписао нови EA MLA споразум

Акредитационо тело Србије (АТС) је 27. маја 2014. године потписало, на 33. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА), нови Мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа. Потписивањем овог споразума АТС се сврстао међу прве домаће институције чији је рад усаглашен са европским законодавством и међународним стандардима, али и признат од стране релевантних европских институција.

Након формалног потписивања EA MLA споразума, АТС ће поднети нову пријаву и Међународном форуму за акредитацију (IAF) за проширење обима споразума, који је 25. октобра 2012. године АТС потписао (област сертификације производа) са IAF-ом, како би исти укључио и област сертификације система менаџмента.

АТС је, као и сва акредитациона тела широм света, део мреже националних акредитационих тела, коју су успоставиле међународне организације за акредитацију (ЕА, Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) и IAF), али и потписник мултилатералних споразума о међусобном признавању поменутих међународних организација (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) којима се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, које издају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), акредитована од стране акредитационих тела потписника поменутих мултилатералних споразума, чиме се уклањају техничке баријере у трговини и успоставља хармонизовани приступ у раду свих акредитационих тела света.
Мултилатерални споразуми се потписују на основу колегијалног оцењивања (peer evaluation) које, у случају Европе, спроводи тим стручњака ЕА из одређене области акредитације са циљем провере усклађености успостављеног система акредитације са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, који садржи захтеве за рад националних тела за акредитацију и оцену компетентности ТОУ, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008), као и смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију (EA, ILAC и IAF). Овакав јединствени приступ код утврђивања компетентности ТОУ широм света омогућава земљама да закључе међусобне споразуме на основу оцене и признавања еквивалентности система акредитације чиме се смањује број непотребних провера производа у међународној трговини и стварају услови за слободан проток људи, роба, услуга и капитала.

Повезивањем система акредитације у Србији са европским и светским системима акредитације обезбеђује се препознавање и прихватање резултата оцењивања усаглашености спроведеног у Србији. Чланство у наведеним међународним организацијама за акредитацију је неопходно будући да је један од предуслова за потпуну интеграцију Републике Србије у ЕУ и чланство у Светској трговинској организацији (СТО).

Овај успех АТС не би могао да оствари без својих акредитованих ТОУ, оцењивача и експерата, Министарства привреде као ресорног министарства, али и колега са пројеката које финансира Европска унија и Савезна Република Немачка. Такође смо добили и велику подршку од наших колега из Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Института за стандардизацију Србије (ИСС) који заједно са нама раде на развоју читаве инфраструктуре квалитета у Републици Србији.


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, на потписивању EA MLA споразума