О НАМА

Акредитација је поступак који спроводи национално акредитационо тело и на основу којег утврђује и потврђује да одређено тело испуњава захтеве за обављање одговарајућих послова оцењивања усаглашености, утврђених у одговарајућим међународним стандардима, и да је компетентно за обављање тих послова.

У Србији акредитацију спроводи једино Акредитационо тело Србије (АТС) које је основала Република Србија и коме су поверени послови акредитације у складу са Законом о акредитацији.

АТС обавља своје послове поштујући следеће вредности:

Непристрасност и независност

АТС је у обавези да поштује принцип непристрасности код доношења одлука о акредитацији. То значи да не сме да постоји сукоб интереса између АТС-а и тела које се пријављује за акредитацију при чему АТС обавља послове без политичких, комерцијалних, финансијских и других притисака који би угрозили његову непристрасност.

Обавеза је АТС-а да промовише значај и улогу акредитације, као и да на одговарајући начин обавља своје задатке у циљу очувања општег интереса будући да представља најзначајнију карику у области оцењивања усаглашености како у области добровољне акредитације (захтеви тржишта) тако и у области обавезне (законом регулисане) акредитације.

Стога се акредитација мора спроводити:
  - на основу одлуке владе којом се национално акредитационо тело овлашћује да обавља послове акредитације,
   -  на начин који омогућава потпуно поштовање принципа независности и непристрасности,
   -  уз поштовање свих заинтересованих страна где ниједна страна не може да има превласт, 
  - тако да акредитационо тело обавља послове као непрофитна установа чиме се избегава постојање конкурентности између акредитационог тела и акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Приликом додељивања акредитације АТС штити интересе свих страна, које у том процесу учествују, при чему се мора водити рачуна о независности оцењивача када се исти бирају као чланови тима за оцењивање.

Усредсређеност на тржиште

АТС настоји да задовољи потребе својих клијената у што већој мери  и то на начин који не утиче на сâм поступак оцењивања. У том смислу се користе различите врсте комуникације са корисницима како би се на успешан начин предвиделе потребе тржишта за информацијама и новим услугама.

Транспарентност

Успешност пословања АТС дугује добро организованој унутрашњој структури. У том смислу је посебно важна добра пословна комуникација, постојање јасно дефинисане процедуре за одлучивање о акредитацији, али и задатака, надлежности и одговорности.

Компетентност и интегритет

Учешће на одговарајућим обукама и едукацијама доводи до повећања степена компетентности оцењивача и техничких експерата, а АТС стално прати и оцењује компетентност оцењивача и техничких експерата приликом оцењивања, односно учествовања у раду тима за оцењивање, кроз најављено или ненајављено осведочење, поступак одлучивања о акредитацији, као и на основу повратних информација оцењиваног тела за оцењивање усаглашености, мишљења и евентуалних приговора. Овакав начин изградње капацитета запослених и екстерно ангажованих оцењивача и експерата, односно одржавања одговарајућег степена компетентности од суштинског је значаја за процес одлучивања о акредитацији чиме  АТС осигурава и штити свој интегритет установе од поверења у духу слогана акредитације - "поверење у компетентност".