Информације за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента

28.02.2019. године

Информација о примени SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

     Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио је крајем августа 2018. године стандард SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018, Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Напомена: ISO/IEC TS 17021-10:2018 је објављен у марту 2018. године).
ЕА Генерална скупштина је на свом 42. заседању у новембру 2018. године, поступајући по препоруци Техничког комитета, усвојила ISO/IEC TS 17021-10:2018 као нормативни документ (Напомена: видети АТС-УП01, важећу верзију).
Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандардима две године од објаве ISO стандарда, што значи до краја марта 2020. године. Потребно је да акредитована сертификациона тела доставе АТС-у GAP анализу и план имплементације поменутог стандарда најкасније до 1. aприла 2019. године, као и спецификацију планираних измена докумената система менаџмента.
Примену захтева новог стандарда на локацији сертификационог тела, АТС ће оценити током редовних надзорних оцењивања или у поступку обнављања акредитације, а почев од 15. априла 2019. године.
Такође, АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018 после 15. априла 2019. године.

Информација о преласку на ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018

        Дана 17. децембра 2018. године Институт за стандардизацију Србије објавио је стандард SRPS EN ISO 22000:2018 - Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране, идентичан са EN ISO 22000:2018.
На основу резолуције која је усвојена на Генералној скупштини IAF-a, Генерална скупштина ЕА је одлучила да прелазни период за транзицију на стандард ISO 22000:2018 буде три године, односно до 29. јуна 2021. године.
Као потписник ЕА MLA и IAF MLA споразума, Акредитационо тело Србије (АТС) је у обавези да поштује одлуке ЕА и IAF, а самим тим и утврђене прелазне периоде.
У складу са горе поменутом Одлуком, АТС обавештава акредитована тела да сви акредитовани сертификати према SRPS EN ISO 22000:2007 не смеју имати датум истицања после 29. јуна 2021. године.
Сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента која у свом обиму акредитације имају SRPS EN ISO 22000:2007 су у обавези да АТС-у доставе следеће:
• План преласка заснован на анализи измена стандарда са јасном идентификацијом свих активности које ће тело спровести (измена докумената, обуке и сл.) на основу спроведене GAP анализе и рокове за планиране активности. План преласка, документовану GAP анализу, као и информацију о обавештавању својих клијената о променама и поступку транзиције коју ће спровести сертификационо тело, потребно је доставити АТС-у најкасније до 8.3.2019. године.
• Измењену документацију система менаџмента са идентификованим изменама проузрокованим новим стандардом SRPS EN ISO 22000:2018, коју је неопходно доставити АТС-у најмање 15 дана пре оцењивања на локацији.
АТС ће, у складу Правилима акредитације и својим плановима, кроз редовно оцењивање верификовати адекватну имплементацију новог стандарда, које обухвата оцењивање на локацији и једно осведочење код клијента сертификационог тела.
После 1. јуна 2019. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране према стандарду SRPS EN ISO 22000:2007.

09.12.2018. године

Обавештење о најважнијим резолуцијама са 42. заседања Генералне скупштине ЕА у новембру 2018. године

У периоду од 21. до 22. новембра 2018. године у Букурешту, Румунија, је одржано 42. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Румунског акредитационог тела (RENAR).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције коjе су битне за рад сертификационих тела која сертификују системе менаџмента:

EA Resolution 2018 (42) 18

Генерална скупштина je усвојила следеће резолуције, које су усвојене на Генералној скупштини IAF-a у оквиру 22. Заједничког годишњег заседања IAF/ILAC-a у Сингапуру у октобру 2018. године, за примену од стране ЕА и њених чланица:

IAF Резолуција 2018-14 - Прелазни период за ISO/IEC 20000-1:2018 - Генерална скупштина, на предлог Техничког комитета, одлучила је да је прелазни период за ревизију стандарда ISO/IEC 20000-1 Информационе технологије - Управљање услугама - Део 1: Захтеви система управљања услугама (Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements), 3 године, почев од 30. септембра 2018. (датум почетка транзиционог периода).

Сви акредитовани сертификати према стандарду ISO/IEC 20000-1:2011 истичу или ће бити повучени најкасније до 29. септембра 2021. године (крај транзиционог периода).

У оквиру овог временског оквира транзиције:

• АТ морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања у вези преласка на ISO/IEC 20000-1:2018 у року од осам месеци од 30. септембра 2018. године (датум почетка транзиционог периода).

• ТОУ морају да заврше са АТ прелазак на ISO ISO/IEC 20000-1:2018 у року од 18 месеци од од 30. септембра 2018 (датум почетка транзиционог периода).

• ТОУ ће прекинути спровођење почетних и ресертификационих проверa према ISO/IEC 20000-1:2011  након истека 18 месеци, почев од 30. септембра 2018. године (датум почетка транзиционог периода).

IAF Резолуција 2018-15 –Прелазни период за ISO 22000: 2018 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за транзицију на  стандард ISO 22000:2018 Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за било коју организацију у ланцу исхране (Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain), три године, односно, до 29. јуна 2021. године.

Акредитовани сертификати издати по ISO 22000:2005 након датума објављивања ISO 22000:2018 морају да имају наведен као датум истека важења 29. јун 2021. године. Ова резолуција замењује IAF Резолуцију 2017-16.

IAF Резолуција 2018-16 - Усвајање ISO/IEC TS 17021-10:2018 - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, донела је одлуку да усвоји стандард ISO/IEC TS 17021-10:2018 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems) као нормативни документ.

IAF Резолуција 2018-17 - Датум преласка за ISO и IEC публикације - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила је да усвоји да датум почетка и завршетка свих будућих IAF транзиционих периода буде последњи дан у месецу објављивања, који је наведен у ISO и IEC стандарду.

13.08.2018.

Обавештење о транзиционом периоду за прелазак на ISO 22000:2018

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава сва акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента да је током 40. заседања Генералне скупштине Eвропске организације за акредитацију – ЕА, одржане од 22. до 23. новембра 2017. донета резолуција EA Resolution 2017 (40) 23, којом се усвајају резолуције донете на Генералној скупштини Међународног форума за акредитацију - IAF (IAF Resolution 2017-16) о утврђивању прелазног периода од 3 године од датума објављивања следеће верзије ревидираног стандарда ISO 22000:2005 (SRPS EN ISO 22000:2007) Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране.

Међународна организација за стандардизацију (ISO) објавила је стандард ISO 22000:2018 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain у јуну 2018. године.

АТС ће након објављивања српске верзије стандарда накнадно објавити информацију о својим активностима у вези са транзицијом.

20.06.2018.

Хитна достава Плана предласка на нове верзије стандарда и обавезујућих IAF докумената

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава поново акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је прелазни период за имплементацију захтева документа IAF МD2:2017 годину дана, што значи до 15. јуна 2018. годинеПотребно је да сва акредитована СТ за сертификацију система менаџмента која нису доставила АТС-у до претходно траженог рока (30.04.2018. године), доставе План имплементације за IAF МD2:2017, а најкасније до 30.06.2018. године и у складу са њим сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због имплементације захтева из IAF МD2:2017 са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева IAF МD2:2017.

Такође, подсећамо да је потребно да сва СТ која прелазе из OHSAS 18001 у ISO 45001, а која нису то учинила до претходно задатог рока (31.05.2018. године) доставе АТС-у ХИТНО План преласка на сертификацију према SRPS ISO 45001:2018 са информацијом о томе када очекују да буду спремна за фазу прегледа документације, а најкасније до 30.06.2018. године и по плану сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве докумената IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018) са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда.

АТС поново обавештава акредитована СТ за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандардима две године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта 2019. године за SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и до 1. децембра 2018. године за SRPS ISO/IEC 17021-2:2017. Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента која нису доставила АТС-у GAP анализу и план имплементације поменутих стандарда и која до сада нису оцењена према новим верзијама стандарда да ХИТНО доставе тражене податке, а најкасније до 30.06.2018. године и у складу са планом сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева поменутих стандарда са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Продужава се рок за СТ, која из практичних и оперативних разлога (прилагођавање софтверских алата, на пример или слично) имају потребе за прелазним периодом, за прелазак са IAF MD 1:2007 и IAF MD 19:2016 на IAF MD 1:2018, за достављање плана преласка АТС-у на одобравање, најдаље до 30.06.2018. године (уместо 19. марта 2018.).

16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента о обавезујућем документу IAF MD 2:2017

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF)  дана 15.06.2017. године издао обавезујући документ IAF МD2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Овим документом је замењен документ IAF МD2:2007, а ревизија документа је направљена због усклађивања са захтевима стандарда ISO/IEC 17021-1:2015.

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је прелазни период за имплементацију захтева овог документа годину дана, што значи до 15. јуна 2018. године. Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у План имплементације за IAF МD2:2017 најкасније до 30.04.2018. године и у складу са њим сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због имплементације захтева из IAF МD2:2017 са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева IAF МD2:2017.

Оцењивања захтева према новом издању документа  IAF МD2:2017 започеће од 15. јуна 2018. године у складу са резолуцијом ЕА Resolution 2017 (40) 25.

16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента о преласку на сертификацију према ISO 45001:2018 са OHSAS 18001:2007 и о обавезујућим документима IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 5. априла 2018. године Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио стандард SRPS ISO 45001:2018 - Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду - Захтеви са упутством за коришћење. Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандарду три године од објаве ISO стандарда, што значи до 11. марта 2021. године.

Приликом разматрања активности потребних да би СТ прешло на сертификацију према ISO 45001:2018, морају се узети у обзир захтеви обавезујућег документа IAF MD22:2018 - Примена ISO/IEC 17021-1 за сертификацију OH&SMS-а. СТ која нуде сертификацију по OH&SMS ће морати да имплементирају ове захтеве.

У складу са IAF MD21:2018 Захтеви за прелазак на ISO 45001:2018 са OHSAS 18001:2007, за сва СТ која желе да пређу на сертификацију са SRPS OHSAS 18001:2008 на SRPS ISO 45001:2018 АТС ће захтевати минимално, оцењивање документације засновано на прегледу документације и оцењивању у канцеларији и минимум једно осведочење на терену у склопу редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Осведочења ће бити у идеалном случају провера преласка постојећег клијента или провера новог клијента, али у сваком случају осведочење мора показати да процеси СТ и приступ провери покривају све аспекте новог стандарда.

Од свих СТ која прелазе из OHSAS 18001 у ISO 45001 се тражи да доставе АТС-у План преласка на сертификацију према SRPS ISO 45001:2018 са информацијом о томе када очекују да буду спремна за фазу прегледа документације најкасније до 31.05.2018. године и по плану сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве докумената IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018) са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда.

АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента за безбедност и здравље на раду према стандарду OHSAS 18001:2007 после 30. јуна 2019. године, односно почетак пријема пријава за акредитацију СТ која сертификују систем менаџмента за безбедност и здравље на раду према новом издању стандарда SRPS ISO 45001:2018 је 1. септембар 2018. године.

Сва оцењивања после 15. септембра 2018. године укључиће и оцењивања СТ која сертификују према стандарду SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве документа IAF MD 21:2018).

Подсећамо вас да смо вас информацијом од 1. фебруара 2018. године обавестили да је документ IAF MD 22:2018 у примени од 25.01.2018. године и да се односи на сертификацију према стандарду SRPS OHSAS 18001, као и на сертификацију према стандарду SRPS ISO 45001:2018. И да је рок за започињање оцењивања у којима ће се оцењивати и захтеви дати у документу IAF MD 22:2018 6. фебруар 2018. године.

Од 11. марта 2020. године оцењивања ће бити искључиво за СТ која сертификују према новом издању стандарда (укључујући и захтеве документа IAF MD 21:2018). Рок за завршетак оцењивања у сврху преласка на акредитацију према новом издању стандарда је 11. септембар 2020. године. У складу са резолуцијом IAF Resolution 2016-15 крај прелазног периода је 11.03.2021. године.

Сва оцењивања прелазака захтевају доношење независне одлуке, на основу препоруке тима за оцењивање, како би се потврдило да акредитација може прећи у SRPS ISO 45001:2018. Стварни прелазак акредитације не може се обавити све док се сви обавезни налази (који се односе на овај прелазак) не разреше уз одобрење тима за оцењивање АТС-а и донесе се одлука о додели акредитације/преласку на SRPS ISO 45001:2018.

Такође вас обавештавамо да ће акредитација за OHSAS сертификацију према SRPS OHSAS 18001:2008  остати важећа за свако СТ све док се не постигне или прелазак или до истека рока за прелазак (11. март 2021. године). Сваком СТ које не постигне да успешно обави прелазак пре истека рока за прелазак акредитација за сертификацију OHSAS ће бити укинута. О статусу сертификата OHSAS 18001 током транзиције се може прочитати у IAF MD21 тачка 2.2.

16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS о преласку на нове верзије стандарда SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 30. новембра 2017. године Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио стандарде SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином.

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандардима две године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта 2019. године за SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и до 1. децембра 2018. године за SRPS ISO/IEC 17021-2:2017. Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у GAP анализу и план имплементације поменутих стандарда најкасније до 30.04.2018. године и у складу са планом сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева поменутих стандарда са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1 + SRPS ISO/IEC TS 17021-3:2014 и SRPS ISO/IEC TS 17021-2:2013, после 20. априла 2018. године односно почетак пријема пријава за акредитацију према новим издањима стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1 + SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017.

Сва оцењивања после 20. априла 2018. године укључиће и оцењивање испуњавања захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017.

16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента о преласку на сертификацију према SRPS EN ISO 13485:2017 и о обавезујућем документу IAF MD 9:2017

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 30. новембра 2017. године Институт за стандардизацију Србије објавио стандард SRPS EN ISO 13485:2017 Медицинска средства - Системи менаџмента квалитетом - Захтеви за сврхе прописа. Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента за медицинска средства да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандарду три године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта 2019. године.

Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у План преласка на сертификацију према SRPS EN ISO 13485:2017 са проценом утицаја преласка на систем менаџмента најкасније до 30.04.2018. године и у складу са планом сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева стандарда SRPS ЕN ISO 13485:2017 и обавезујућег документа IAF MD 9:2017 (датум примене 09.06.2018.) са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела и минимум једног осведочења на локацији клијента, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента за медицинска средства према стандарду SRPS EN ISO 13485:2014 после 20. априла 2018. године, односно почетак пријема пријава за акредитацију СТ која сертификују систем менаџмента за медицинска средства према новом издању стандарда SRPS ЕN ISO 13485:2017 је 20. април 2018. године.

Оцењивања за СТ која сертификују систем менаџмента према новом издању стандарда SRPS ЕN ISO 13485:2017 (укључујући и захтеве за СТ дате у IAF MD 9:2017) започеће од 1. маја 2018. године, а од 1. септембра 2018. године оцењивања ће искључиво бити за СТ која сертификују систем менаџмента за медицинска средства према новом издању стандарда, односно од 9. јуна 2018. године за IAF MD 9:2017. Рок за завршетак оцењивања у сврху преласка на акредитацију система менаџмента за медицинска средства према новом издању стандарда је 1. јануар 2019. године. У складу са резолуцијом IAF Resolution 2015-13 крај прелазног периода је 31.03.2019. године, односно 9. јун 2018. године за IAF MD 9:2017 (ЕА Resolution 2017 (40) 25).

Такође вас обавештавамо да ће акредитација за сертификацију системa менаџмента према SRPS ЕN ISO 13485:2014 остати важећа за свако СТ све док се не постигне или прелазак или до истека рока за прелазак. Сваком СТ које не постигне да успешно обави прелазак пре истека рока за прелазак акредитација за сертификацију системa менаџмента за мединска средства ће бити укинута.

​​​​​​​16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS у вези са издавањем сертификата према верзијама стандарда из 2015. године

Обавештавају се сва акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS још једном да ће 15. септембра 2018. године сви ISO 9001:2008 и ISО 14001:2004 сертификати да истекну и више неће бити валидни. 

Узимајући у обзир тумачење IAF Техничког комитета, одржаног 6-7. априла 2018. године у Франкфурту, током пролећног заседања IAF-а (2018 IAF/ILAC Mid-Term Meetings) Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава своја акредитована СТ о следећем:

Када се прелазне активности успешно заврше пре 15. септембра 2018. године, датум истека нових сертификата може да буде заснован на датуму истека постојећег сертификата. Датум издавања на новом сертификату треба да буде на датум или након датума одлуке о ресертификацији. 

Ако СТ није завршило транзициону проверу или СТ не може да верификује примену корекција и корективних мера за било коју велику неусаглашеност пре 15. септембра 2018. године, онда се сертификација према новим верзијама не препоручује. Клијент мора да буде информисан и последице морају да му се објасне. 

Од 15. септембра 2018. године СТ може да издаје сертификате у року од 6 месеци (до 15. марта 2019. године) под условом да је процес провере започет пре 15. септембра 2018. године и да су значајне транзиционе активности завршене. Датум почетка важења сертификата мора да буде на дан одлуке о сертификацији или након њега, а датум истека мора да се заснива на претходном сертификационом циклусу.

Подсећамо СТ да ће акредитација сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 14001:2005 важити најкасније до 14. септембра 2018. године. У складу са планираним активностима АТС ће сва оцењивања СТ за прелазак на нове верзије стандарда завршити до 1. јуна 2018. године.

Током пролећног заседања IAF-а представници акредитационих и сертификационих тела имали су прилику да размотре анализу процеса транзиције према новим верзијама ISO 9001 и ISO 14001. Уочен је значајан прогрес узимајући у обзир да је преостало још 5 месеци до крајњег рока прелазног периода, као и резолуције IAF -а из 2017. године у којој се каже да после 15. марта 2018. године СТ морају да спроводе све почетне, надзорне и ресертификационе провере према стандардима ISO 9001 и ISO 14001 у складу са новим верзијама стандарда (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015).

АТС је у ту сврху прикупљао податке о броју издатих сертификата према стандарду SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015, као и према стандарду SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 14001:2005 на дан 31.12.2017. и 28.2.2018. године. Следећи термини када ће АТС прикупљати податке биће 30. јуни и 30. септембар 2018. године.

АТС апелује на своја СТ да имају у виду одлуке и препоруке које је објавио IAF и које је АТС у обавези да имплементира, као и да учине све како би своје активности завршили у року предвиђеном за транзицију према SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015.

IAF је објавио саопштење како би се нагласила потреба да организације које још увек нису своје системе управљања усагласиле са новим верзијама стандарда ISO 9001и ISO 14001 уложе додатни напор како би се осигурало испуњење датог рока за транзицију  - 15. септембар 2018. године. IAF је потврдио да ће од 15. септембра 2018. сви сертификати издати према стандардима ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004 истећи и више неће важити. То значи да свака сертификована организација мора да ради са својим сертификационим телом како би се осигурало да је процес сертификације завршен до задатог рока.

 Комунике је доступан јна интернет страници IAF -а.

IAF комунике (превод)

Рок за прелазни период на ISO 2015 се приближава

Састанци  IAF/ILAC средином 2018. године су пружили акредитационим и сертификационим телима могућност да процене ситуацију у вези са преласком на системе менаџмента квалитетом ISO 9001 и системе менаџмента животном средином ISO 14001 из 2015.

Напредак се сада убрзава како се приближава последњих пет месеци транзиционог периода. То је подржано и правилом IAF-а да никакав рад по претходним верзијама оба стандарда није дозвољен после 15. марта 2018. године. Чланице IAF-а наглашавају ову неопходност свим организацијама које тек треба да обаве транзицију да би обезбедиле да се учине сви напори да се испуни рок који је постављен за 15. септембар 2018. године.

IAF жели да подсети све сертификоване организације да ће 15. септембра 2018. године истећи сви сертификати издати по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и да више неће бити валидни. То значи да ће свака сертификована организација морати да сарађује са својим сертификационим телом како би обезбедила да су до истека рока сви  елементи процеса сертификације завршени, од провера до техничког преиспитивања и одлуке сертификационог тела да изда сертификат.

Сертификација према ISO 9001 и/или ISO 14001, нарочито за многе компаније, кључна је као пролаз за учешће у ланцима набавке и обезбеђивању роба и пружању услуга разним групама клијената. IAF жели да нагласи да само завршетак целокупног процеса транзиције до 15. септембра 2018. године осигурава наставак сертификације према ISO 9001 и ISO 14001.

Као што је IAF претходно навео, завршетак процеса транзиције пружа приступ кључним користима од ревидираних стандарда.  Нови ISO 9001 промовише повећано укључивање руководства у систем менаџмента, уводи размишљање засновано на ризику и усклађује политику и циљеве система менаџмента квалитетом са стратегијом организације. Измене у ISO 14001 се фокусирају на кључна питања као што су заштита животне средине, побољшање еколошке перформансе,  размишљање о животном циклусу и лидерство организација у области животне средине.

​​​​​​​07.03.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента

Обавештавају се сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента (у даљем тексту СТ), да је Међународни форум за акредитацију (IAF), 29. јануара 2018. године, објавио друго издање обавезујућег документа IAF MD 1:2018, са почетком примене 29. јануара 2018. године.

У складу са Правилима акредитације, а у вези критеријума за одржавање акредитације, сва СТ су у обавези да испуњавају захтеве садржане у документима са обавезном применом које су издале ЕА и IAF. Објављивањем наведене ревизије IAF MD 1, претходна верзија IAF MD 1, IAF MD 19: IAF обавезујући документ за проверу и сертификацију система менаџмента вишелокацијских организација (где одабирање локације за проверу није одговарајуће) су повучени.

С тим у вези, потребно је да сва СТ одмах почну да примењују одредбе из документа IAF MD 1:2018, што ће Акредитационо тело Србије проверити током првог предстојећег редовног оцењивања. Уколико неко СТ, из практичних и оперативних разлога (прилагођавање софтверских алата, на пример или слично) има потребе за прелазним периодом, за прелазак са IAF MD 1:2007 и IAF MD 19:2016 на IAF MD 1:2018, треба да припреми план преласка и да га достави Акредитационом телу Србије на одобравање, најдаље до 19. марта 2018. године.

Поред наведеног, у складу са Правилима акредитације АТС-ПА01 акредитована СТ имају обавезу да одмах обавесте АТС о свим променама у СТ, због ступања на снагу наведеног обавезујућег документа, које имају утицаја на статус акредитације, па су због тога у обавези да доставе сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због примене и поштовања захтева из IAF MD 1:2018, са јасном идентификацијом измена (уколико их је било).

01.02.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента

Међународни форум за акредитацију (IAF) је дана 25.01.2018. године објавио документ IAF МD22:2018 „Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) “, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Овим документом се обезбеђује конзистента примена захтева стандарда ISO/IEC 17021-1:2015, односно код нас стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и обавезујући је приликом акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџментом која пружају услуге сертификације система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (OH&SMS).

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента (СТ) која у Обиму акредитације имају стандард SRPS OHSAS 18001, да је наведени документ у примени од 25.01.2018. године.

У складу са Правилима акредитације АТС-ПА01 акредитована СТ имају обавезу да одмах обавесте АТС о свим променама у СТ, због ступања на снагу наведеног обавезујућег документа, које имају утицаја на статус акредитације, па су због тога у обавези да доставе сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због примене и поштовања захтева из IAF МD22:2018, са јасном идентификацијом измена (уколико их је било).

Такође, сва СТ се обавештавају да је Међународни форум за акредитацију (IAF), дана 18.01.2018. године, објавио документ са обавезном применом IAF МD21:2018 „ Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 “, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Наведени документ ће бити у примени од марта 2018. године. АТС ће накнадно објавити информацију о активностима у вези са преласком на акредитацију СТ за сертификацију система управљања (менаџмента) заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду ISO 45001:2018.

04.12.2017. године

Обавештење о најважнијим резолуцијама са 40. заседања Генералне скупштине ЕА у новембру 2017. године

У периоду од 22. до 23. новембра 2017. године у Берлину, Немачка, је одржано 40. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Немачког акредитационог тела (DAkkS).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције коjе су битне за рад сертификационих тела која сертификују системе менаџмента:

Резолуција ЕА 2017 (40) 19

Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за сертификацију, усваја повлачење процедуре EA-3/11: Системи управљања безбедношћу хране - Обим акредитације, која је замењена документом IAF MD16: 2015: Примена ISO/IEC 17011 за акредитацију сертификационих тела за системе за управљање безбедношћу хране (FSMS).

Резолуција ЕА 2017 (40) 23

Генерална скупштина усваја следеће резолуције које су усвојене на 31. Генералној скупштини IAF-a у Ванкуверу, Канада у октобру 2017. године за примену од стране ЕА и њених чланица:

 • резолуција (IAF Resolution 2017-13) – Прелазни периоди за примену ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 - Генерална скупштина, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да на крају транзиционог периода, 15. септембра 2018. године, сви сертификати издати према стандардима ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 истичу или се повлаче.

Од 15. марта 2018. године, тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) морају да спроводе све почетне, надзорне и ресертификационе провере према стандардима ISO 9001 and ISO 14001 у складу са новим верзијама стандарда (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015).

ТОУ морају да разматре резултате ових провера ради доношења даље одлуке о акредитованој сертификацији према ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, како се буде сматрало да је одговарајуће.

 • резолуција (IAF Resolution 2017-14) – Прелазни периоди за примену ревидираног стандарда ISO 50001: 2011 - Генерална скупштина, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да прелазни период за ревизију система менаџмента енергијом ISO 50001:2011 - Energy Management Systems – Requirements with guidance for use, три године од датума објављивања ревидираног стандарда. Сви сертификати према ISO 50001:2011 истичу или се повлаче на крају прелазног периода.

У оквиру овог временског оквира за транзицију утврђено је следеће:

• Акредитациона тела (АТ) морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања у вези преласка на ISO 50001: 2018 у року од 6 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда.

• ТОУ морају да заврше са АТ прелазак на ISO 50001:2018 у року од 18 месеци од датума објављивања ревидираног стандарда.

• ТОУ ће прекинути спровођење провера, укључујући почетне, надзорне и ресертификационе провере према ISO 50001:2011 18 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда. ТОУ морају да разматре резултате тих провера у вези ревидираног стандарда ISO 50001:2011 ради доношења даље одлуке о акредитованим сертификатима према ISO 50001:2011, како се буде сматрало да је одговарајуће.

 • резолуција (IAF Resolution 2017-16) – Прелазни аранжмани за ревизију ISO 22000:2005 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO 22000:2005 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain, три године од дана објављивања.
 • резолуција (IAF Resolution 2017-17) Прелазни аранжмани за ревизију ISO/IEC TS 17021-3:2013 на ISO/IEC 17021-3:2017 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO/IEC 17021-3:2017 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems, две године од дана објављивања ревидираног стандарда (односно 31. март 2019. године).
 • резолуција (IAF Resolution 2017-20) – Сертификација према ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines – на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да неће бити акредитоване сертификације према ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines (датум објављивања 13. новембар 2009).

Стандард ISO 31000 експлицитно наводи да није намењен или прикладан за сертификацију, а свака сертификација би била злоупотреба стандарда. Стога се ТОУ подстичу да не промовишу или издају сертификате према ISO 31000, а од АТ и ТОУ се тражи да пријаве Секретаријату ISO било какву злоупотребу или потребу за сертификацијом.

Резолуција ЕА 2017 (40) 25

Генерална скупштина усваја следећа IAF документа која су обавезујућа за приену од стране сертификационих тела:

- IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems, Issue 2, као документ са обавезујућом применом за све чланице ЕА;

- IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485), Issue 3, као документ са обавезујућом применом за све чланице ЕА.

 

31.10.2017. године

Важне информације за сертификациона тела у вези са транзицијом на ISO 9001 и ISO 14001

Како трогодишња транзиција на ISO 9001 и ISO 14001 улази у своју последњу годину, IAF (глобална асоцијација за развој принципа и пракси за спровођење оцењивања усаглашености) усвојила је резолуцију да, почевши од 15. марта 2018, тела за оцењивање усаглашености морају спровести све почетне, надзорне и ресертификацијске провере према ISO 9001 и ISO 14001 у складу са новим верзијама - ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.

Ова резолуција наставља напоре IAF-а, његових акредитационих тела чланица, заинтересованих страна IAF-а и акредитована тела за оцењивање усаглашености да подстакну оне који треба да се унапреде на нове верзије водећих стандарда система менаџмента.

Свака организација која треба да пређе на нову верзију ISO 9001 и ISO 14001 треба да контактира своја тела за оцењивање усаглашености што је пре могуће да би се договорили у вези са њиховом провером. Додатне информације о транзицији на ISO 9001 могу се наћи овде а на ISO 14001 овде.

Као што је наведено у заједничком саопштењу ISO/IAF дана 15. септембра 2017. године у знак обележавања једне године до прелазног рока, нове верзије стандарда ISO 9001 и 14001 чине веома логичан искорак у односу на претходну верзију, дајући тиме стандарде који се баве кључним питањима, како у садашњости, тако и у будућности. Нови ISO 9001 промовише повећано укључивање руководства у систем менаџмента, уводи размишљање засновано на ризику и усклађује политику и циљеве система менаџмента квалитетом са стратегијом организације. Промене у ISO 14001 се фокусирају на кључна питања као што су заштита животне средине, побољшање еколошке перформансе,  размишљање о животном циклусу и лидерство организација у области животне средине.

Имајте у виду да ако не остварите сертификацију према  стандарду из 2015 до рока, то ће  значити да ваша сертификација више није важећа, што може утицати на вашу способност да снабдевате сва тржишта.

30.10.2017. године

Обавештење о транзиционом периоду за прелазак на 17021-2:2016 и 17021-3: 2017

Током 30. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – IAF GA) од 26. октобра до 4. новембра 2016. донета је резолуција (IAF Resolution 2016-14) о утврђивању прелазног периода од 2 године од датума објављивања следеће верзије ревидираног стандарда ISO/IEC 17021-2:2016 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента- Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином. Међународна организација за стандардизацију (ISO) објавила је овај стандард у децембру 2016. године.

Стандард ISO/IEC 17021-3: 2017 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента - Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом објављен је у марту 2017. године. Овај стандард је припремио Технички комитет ISO/ТC 176 и ISO Комитет за оцењивање усаглашености (CASCO). ISO/IEC 17021-3: 2017 поништава и замењује ISO/IEC 17021-3: 2013, који је технички ревидиран. Технички комитет IAF (TC) на недавном састанку одржаном у априлу 2017. године, сложио се да рок за прелазак на 17021-3: 2017 за сертификациона тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента буде 31. март 2019.

Институт за стандардизацију Србије објавио је да су naSRPS ISO/IEC 17021-2:2017 и naSRPS ISO/IEC 17021-3:2017 у припреми.

АТС ће накнадно објавити информацију о својим активностима у вези са транзицијом.

 

17.08.2017. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине

Европска организација за акредитацију (ЕА) је 14. маја 2017. године објавила обавезујући документ ЕА-7/04 М:2017 „Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification" за сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине који је доступан на сајту ЕА (www.european-accreditation.org).

Овим документом је замењен документ ЕА-7/04 М:2007, а ревизија документа је направљена због усклађивања са захтевима стандарда ISO 14001:2015, ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/IEC TS 17021-2:2012.

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована СТ за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине, да су у обавези, да без одлагања примењују документ ЕА-7/04 М:2017, при обављању послова сертификације система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015, док за обављање послова сертификације система менаџмента заштитом животне средине према SRPS ISO 14001:2005 треба и даље да користе претходну верзију документа ЕА-7/04 М:2007.

АТС ће проверити и оценити примену захтева нове верзије наведеног документа током првог следећег оцењивања и надаље ће га користити као референтни документ за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента која пружају услуге сертификације система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015.

У складу са Правилима акредитације потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у до 10.09.2017. године сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због одговора на захтеве из ЕА-7/04 М:2017, са јасном идентификацијом измена и допуна.

19.04.2017. године

Обавештење о измењеним правилима АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, АТС-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9). Више о поменутим изменама погледајте на линку.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите АТС-у на следећу адресу: office@ats.rs

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус АТС-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого АТС-а који ће водити на страницу на интернет порталу АТС-а на којој се налази текст о статусу АТС-а и међународном признању (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије АТС-ПА07 којом се дефинише да се „знак АТС-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

19.04.2017. године

Обавештење за сертификациона тела која сертификују системе менаџмента

Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF МЛА споразума, АТС-ПА04. Правила су усаглашена са изменама међународних докумената ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

У складу са Резолуцијом Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10) акредитована сертификациона тела (када користе симбол акредитације и/или комбиноване знакове или текстуално позивање на акредитацију, у зависности шта је примењиво) не могу издавати исправе о усаглашености без истакнутог симбола акредитације / позивања на акредитацију / IAF MLA знака (у зависности шта је примењиво) за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

На основу Резолуције Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

 1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом АТС-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
 2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно АТС-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

10.03.2017. године

Обавештење СТ за сертификацију система менаџмента безбедношћу информацијама

Стандард ISO/IEC 27006:2015 који садржи захтеве и смернице за тела која оцењују и сертификују систeме мeнaџмeнтa бeзбeднoшћу инфoрмaциja (ISMS), као додатак захтевима садржаним у ISO/IEC 17021‑1 и ISO/IEC 27001, који првенствено служи као подршка при акредитацији сертификационих тела која пружају услуге ISMS сертификације, је објављен октобра 2015. године.

Наведеним стандардом је замењен дотадашњи стандард ISO/IEC 27006:2011, који је преузет као SRPS ISO/IEC 27006:2013 и који Акредитационо тело Србије користи у поступку акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација.

Међународни форум за акредитацију (IAF), на Генералној скупштини у Милану 2015. године, донео одлуку да је прелазни период за усклађивање са захтевима новог стандарда ISO/IEC 27006:2015 две године од датума објављивања стандарда.

Узимајући у обзир наведено, као и статус Акредитационог тела Србије у IAF-у као потписника Споразума о међусобном признавању (IAF MLA), Акредитационо тело Србије обавештава акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, кao и oнa тeлa кoja сe налазе у поступку акредитације, да је крајњи рок за прелазак на акредитацију према ISO/IEC 27006:2015, 30. септембар 2017. године.

Због наведеног, Акредитационо тело Србије неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC 27006:2013 (ISO/IEC 27006:2011), после 20. марта 2017. године.

Сва оцењивања после 20. марта 2017. године укључиће и оцењивање испуњавања захтева стандарда ISO/IEC 27006:2015.

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC 27006:2013, су у обавези да припреме план преласка на акредитацију према ISO/IEC 27006:2015 и да га доставе Акредитационом телу Србије најкасније до 20. Априла 2017. године.

Акредитационо тело Србије ће, након добијања и оцене плана преласка на акредитацију према ISO/IEC 27006:2015, проверити примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Када Институт за стандардизацију Републике Србије буде донео одговарајући SRPS ISO/IEC 27006, који ће бити идентичан са ISO/IEC 27006:2015, Акредитационо тело Србије ће прећи на акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC 27006:2017.

18. новембар 2016. године

Допуна обавештења о преласку на SRPS ISO 9001:2015, односно SRPS ISO 14001:2015

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и за сертификацију управљања заштитом животне средине, захтев за за прелазак на сертификацију према SRPS ISO 9001:2015, односно SRPS ISO 14001:2015, подносе у виду пријаве за проширење обима акредитације будући да поступак за прелаз на нове стандарде обухвата минимално преглед достављене документације, једно осведочење и оцењивање на лицу места, као и да ''преласком на нове стандарде'' акредитована сертификациона тела за системе менаџмента до 14. септембра 2018. године задржавају у акредитованом обиму и сертификацију према SRPS ISO 9001:2008, односно SRPS ISO 14001:2005.

11. јануар 2016. године

Обавештење о преласку са акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према SRPS ISO/IEC 17021:2011 на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 15. јуна 2015. године Међународна организација за стандардизацију ISO објавила стандард ISO/IEC 17021-1:2015 - Oцeњивaњe усaглaшeнoсти - Зaхтeви зa тeлa кoja oбaвљajу прoвeру и сeртификaциjу систeмa мeнaџмeнтa - Дeo 1: Зaхтeви. Институт за стандардизацију Србије је 29. децембра 2015. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 који је идентичан са стандардом ISO/IEC 17021-1:2015.

Стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 је заменио стандард SRPS ISO/IEC 17021:2011 па је неопходно да сва сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, акредитована код АТС-а и она која су у поступку акредитације, анализирају захтеве новог стандарда, изврше потребне измене - прилагођавања у свом систему менаџмента и систему сертификације и у потпуности примене стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

Међународни форум за акредитацију (IAF) је, на Генералној скупштини у Ванкуверу 2014. године, донео одлуку да је прелазни период за усклађивање са захтевима новог стандарда две године од датума објављивања стандарда. Сходно томе, IAF је објавио информативни документ са ознаком IAF ID11:2015 који је доступан на сајту IAF-а и који садржи информације за акредитациона и сертификациона тела у вези преласка на ново издање стандарда.

Узимајући у обзир наведено, као и статус АТС-а у IAF-у као потписника Споразума о међусобном признавању (IAF MLA), АТС обавештава акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, кao и oнa тeлa кoja сe налазе у поступку акредитације, да је крајњи рок за прелазак на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 15. јун 2017. године.

С тим у вези, а имајући у виду потребно време да ATС прилагоди своју документацију и припреми своје оцењиваче за оцењивање према захтевима новог издања стандарда, АТС саопштава да ће од 1. јуна 2016. године бити спреман да оцењује сертификациона тела према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

1.    Информације за сертификациона тела

1.1    Сертификациона тела која желе да поднесу пријаву за акредитацију

АТС ће примати пријаве за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011 до 30. априла 2016. године. После 30. априла 2016. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011, већ искључиво према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

Од 1. јуна 2016. године АТС ће почети са оцењивањима према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1: 2015.

1.2    Сертификациона тела која су у поступку акредитације

Сертификациона тела, која се налазе у поступку акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011, могу, по избору, да заврше започети поступак према том стандарду, с тим што су у обавези да до 15. јуна 2017. године пређу на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, под условима који важе за акредитована сертификациона тела или да затраже од АТС-а да буду оцењени, пре окoнчања започетог поступка, према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, што се може реализовати после 1. јуна 2016. године.

1.3    Сертификациона тела која су акредитована према ISO/IEC 17021:2011

Сва сертификациона тела, која су акредитована према SRPS ISO/IEC 17021:2011, у обавези су да припреме план преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, којим треба да утврде потребне промене у свом систему менаџмента, односно пословима сертификације система менаџмента које обављају под акредитацијом и временски рок, који им је потребан за спровођење тих промена, у циљу потпуног усаглашавања са захтевима новог стандарда имајући у виду потребне измене у процесима, уговорним аранжманима, комисијама и другим аспектима за које је потребно одређено време.

План преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, сертификациона тела су у обавези да доставе АТС-у ради разматрања и усаглашавања са АТС-ом, најкасније до 1. априла 2016. године. Усаглашавање се, пре свега, односи на рокове задате у плану како би се испоштовао крајњи рок 15. јун 2017. године, а имајући у виду правила и поступак акредитације који спроводи АТС у случају преласка на акредитацију по новом издању стандарда.

АТС ће, након усаглашавања плана преласка са сертификационим телом, проверити и оценити примену и поштовање захтева новог издања стандарда током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања акредитованог сертификационог тела, а најраније 1. јуна 2016. године.

Изузетно, на захтев сертификационог тела, због убрзања поступка или због неспремности за оцењивање према захтевима новог издања стандарда током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања, АТС може обавити посебно оцењивање, ради потврђивања преласка сертификационог тела на акредитацију према новом издању стандарда, најраније 1. јуна 2016. године, а најкасније, благовремено, како би се испоштовао крајњи рок 15. јун 2017. године.

Уколико током оцењивања сертификационог тела према захтевима новог издања стандарда буду утврђене неусаглашености, сертификационо тело је у обавези да их отклони у складу са правилима АТС-а пре одлучивања АТС-а о преласку на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015. Како би се испоштовао крајњи рок за прелазак, 15. јун 2017. године, докази о отклањању утврђених неусаглашености се морају доставити АТС-у најкасније 15. маја 2017. године, при чему се морају поштовати Правила акредитације у погледу максималног рока за отклањање утврђених неусаглашености.

Сертификационим телима, која у задатом прелазном периоду не успеју да ускладе свој рад и свој систем менаџмента са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, односно за која до 15. јуна 2017. године не буде донета одлука о акредитацији према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, биће укинута акредитација према SRPS ISO/IEC 17021:2011.

25. новембар 2015. године

Обавештење СТ за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране

Техничка спецификација ISO/TS 22003:2013, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, објављена је 15. децембра 2013. године. Њом је замењена дотадашња техничка спецификација ISO/TS 22003:2007, а садржи измењене и нове захтеве за проверу система менаџмента безбедношћу хране, коју обавља трећа страна, као и захтеве за компетентност особља укљученог у процес сертификације.

Међународни форум за акредитацију (IAF) је објавио је информативни документ IAF ID 8:2014, који је доступан на сајту IAF-а, у коме је позивањем на одговарајућу Резолуцију Генералне скупштине IAF-а, утврђен прелазни период од 3 године, почевши од 15. децембра 2013. године, када је објављена техничка спецификација ISO/TS 22003:2013 за прелазак сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране на акредитацију према наведеној техничкој спецификацији.

Институт за стандардизацију Републике Србије је 30. октобра 2015. године објавио техничку спецификацију SRPS ISO/TS 22003:2015, Системи менаџмента безбедношћу хране – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, којом је преузета техничка спецификација ISO/TS 22003:2013 и којом је замењена дотадашња техничка спецификација SRPS ISO/TS 22003:2010.

Пошто су се стекли услови за прелазак сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, акредитованих од стране Акредитационог тела Србије (АТС) према SRPS ISO/IEC 17021:2011 и SRPS ISO/TS 22003, на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021:2011 и SRPS ISO/TS 22003:2015, АТС обавештава заинтересоване стране и своје клијенте о следећем:

После 15. децембра 2015. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011 и техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2010.

После 15. маја 2016. године АТС ће додељивати нове акредитације само према тада важећем стандарду SRPS ISO/IEC 17021 и према техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2015.

Сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране треба да припреме план преласка на акредитацију према SRPS ISO/TS 22003:2015. Планом треба да буду утврђене промене у систему менаџмента и временски рокови за спровођење тих промена које су потребне да би се постигла усклађеност са захтевима нове техничке спецификације. План треба да се достави АТС-у најкасније до 15. децембра 2015. године.

Прелазак на техничку спецификацију SRPS ISO/TS 22003:2015 може да захтева измене у процедурама, спровођење обука или других активности које захтевају дужи временски период, посебно имајући у виду неопходност успостављања процеса и система у циљу утврђивања компетентности особља сертификационог тела.

АТС ће, након добијања и оцене плана преласка на акредитацију према SRPS ISO/TS 22003:2015, проверити примену захтева нове техничке спецификације у седишту сертификационог тела, током почетног оцењивања, редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања. Сва оцењивања после 15. фебруара 2016. године укључиће и оцењивање усаглашености са захтевима нове техничке спецификације.
Уколико се током оцењивања утврде неусаглашености, сертификационо тело је у обавези да их отклони у складу са правилима и процедурама АТС-а, пре краја прелазног периода, како би могла бити донета одговарајућа одлука о акредитацији.

До краја прелазног периода, односно до 15. децембра 2016. године, сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, морају бити усаглашена са техничком спецификацијом SRPS ISO/TS 22003:2015, што ће бити исказано у њиховом Обиму акредитације. Сертификационим телима за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, која до 15. децембра 2016. године не пређу на акредитацију према техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2015, биће смањен обим акредитације за део који се односи на сертификацију система менаџмента безбедношћу хране.

Имајући у виду категорије ланца хране, како је наведено у табели A.1 у Анексу А SRPS ISO/TS 22003:2010, категорије ланаца хране су груписане у следеће кластере:

1. пољопривредна производња (Farming) (A+B)
2. прерада и производња сточне хране (Food and Feed Processing) (C+D)
3. кетеринг (Catering) (E)
4. дистрибуција, транспорт и складиштење (Retail, Transport and Storage) (F+G)
5. пратећа индустрија (Auxiliary Industries) (H+I+J)
6. (био) хемијска производња ((Bio) Chemicals) (K)

Након обављених оцењивања и доношења одлука о преласку на нову верзију техничке спецификације, биће ажуриран Обим акредитације сертификационог тела у складу са кластерима и категоријама нове верзије техничке спецификације. У принципу, тренутно важећи обим акредитације (исказан према категоријама) ће бити предефинисан у (нове) кластере и категорије сходно Табели 1 (у прилогу).

Ако у тренутно важећем обиму акредитације сертификационо тело нема све категорије одређеног кластера, oно ће одлучити да ли:

-    жели да пружа услуге сертификације у целом кластеру (SRPS ISO/TS 22003:2015) и у том случају мора да се пријави за проширење обима акредитације или

-    жели да настави да пружа услуге сертификације у тренутним категоријама, али у оквиру (новог) кластера и у том случају ће обим акредитације бити само преуређен у циљу ограничавања на категорије унутар одређеног кластера.

ТАБЕЛА 1

Обим акредитације у складу са SRPS ISO/TS 22003:2010 Обим акредитације у складу са SRPS ISO/TS 22003:2015
Ознака Категорија Кластер Категорија
A Пољопривредна производња 1 (Животиње) Пољопривреда A Животиње
B Пољопривредна производња 2 (Биље) Пољопривреда B Биље
C Прерада 1 (Кварљива роба животињског порекла) укључујући све активности након пољопривредне производње, нпр. клање Производња хране и  сточне хране C Производња хране
D Прерада 2 (Кварљива роба биљног порекла) Производња хране и сточне хране C Производња хране
E Прерада 3 (Производи са дугим роком трајања на собној температури) Производња хране и сточне хране C Производња хране
F Производња сточне хране Производња хране и сточне хране D Производња сточне хране
G Угоститељство Угоститељство E Угоститељство
H Дистрибуција Продаја, транспорт и складиштење F Дистрибуција
I Услуге Помоћне услуге H Услуге
J Транспорт и складиштење Продаја, транспорт и складиштење G Пружање услуга транспорта и складиштења
K Производња опреме Помоћне услуге J Производња опреме
L (Био)хемијска производња (Био)хемикалије K Производња (био)хемикалија
M Производња материјала за паковање Помоћне услуге I Производња паковања за храну и материјала за паковање

За почетна оцењивања АТС ће доделити акредитацију само уколико је оцењивање обухватило и барем једно осведочење у сваком траженом кластеру, са барем једном осведочењем за комплетну проверу (фаза 1 и фаза 2).

AТС је планирао и у наредном периоду ће предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања, ажурирање планова надзорних активности) у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима техничке спецификације SRPS ISO/TS 22003:2015 и документа IAF MD16.

19. новембар 2015. године

Обавештење о преласку на ново издање стандарда SRPS ISO 9001:2015

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF) издао информативни документ IAF ID9:2015, који је доступан на сајту IAF-а, у коме је за сва акредитована сертификациона тела према стандарду ISO/IEC 17021:2011 утврђен прелазни период од 3 године од датума објављивања стандарда ISO 9001:2015 у оквиру којег она треба да се припреме за сертификацију система менаџмента квалитетом по новом издању стандарда.

У задатом прелазном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) ће, током редовног надзорног оцењивања или током поновног оцењивања акредитованих сертификационих тела за сертификацију система менаџмента, а на захтев сертификационог тела, обавити оцењивање ради преласка на сертификацију система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2015. Изузетно, на захтев сертификационог тела АТС може, због убрзања поступка, обавити посебно оцењивање ради потврђивања наведеног преласка на ново издање стандарда пре планираног редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Сходно препорукама из документа IAF ID9:2015 акредитација сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 ће важити најкасније до 14. септембра 2018. године. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, којима до 14. септембра 2018. године не буде потврђен прелазак на сертификацију по новом издању стандарда, биће смањен обим акредитације за део који се односи на сертификацију система менаџмента квалитетом.

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, заинтересована за прелазак на акредитацију за сертификацију система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, могу АТС-у од 23. новембра 2015. године да поднесу захтев за прелазак на ново издање стандарда.

Уз захтев, потребно је да акредитована сертификациона тела доставе АТС-у:

 • сопствени план преласка на сертификацију система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 са планираним роковима обављања потребних активности провера и сертификације према захтевима новог издања стандарда, који треба да је сачињен коришћењем упутстава из информативног документа IAF ID9:2015 која се односе на сертификациона тела;
 • информације о комуникацији сертификационог тела са својим клијентима у вези преласка на ново издање стандарда (нпр. да ли су и у ком броју клијенти спремни за сертификацију према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 9001:2015 и информације о плановима потребних измена и допуна система менаџмента клијената);
 • информације у вези процеса и аранжмана преласка клијената на ново издање стандарда, које минимално треба да укључе:

- планирани начин провера (једна посета или посета у етапама) ради преласка на ново издање стандарда;
- планирање конкретних провера, укључујући и начин на који је у плановима провера предвиђена провера примене захтева новог издања стандарада;
- план разматрања разлика између DIS, FDIS и коначног издања стандарда и спровођења додатних активности (уколико су поједине активности нпр. обуке особља реализоване по DIS или FDIS верзијама стандарда);
- начини поступања са документима о сертификацији, укључујући датуме истицања и транзициони период;

 • сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због преласка на сертификацију по новом издању стандарда са јасном идентификацијом измена;
 • успостављене критеријуме за компетентност особља (одговарајуће вештине и знања идентификоване од стране сертификационог на основу захтева новог издања стандарда) и доказе о компетентности особља, укључујући и ажурне записе о вредновању компетентности релеватног особља и информацију о томе да ли је ново издање стандарда евентуално утицало на техничке области за које је особље компетентно, а по потреби и материјале са обављених обука.

Оцењивање АТС-а ће обухватити минимално преглед достављене документације, једно осведочење и оцењивање на лицу места.

Обављено осведочење ће представљати саставни део осведочења предвиђених редовним надзорним активностима, односно потребних осведочења при оцењивању за обнављање акредитације, па неће представљати додатну активност/трошак за акредитовано сертификационо тело. За осведочење ће бити одабране организације - клијенти сертификационог тела који су применили стандард SRPS ISO 9001:2015.

Акредитована сертификациона тела морају да обезбеде да датуми истицања серификације на издатим документима о сертификацији након обављене почетне или ресертификационе провере према старој верзији стандарда буду усклађени са датумом завршетка прелазног периода.

Акредитована сертификациона тела могу доделити сертификацију према стандарду SRPS ISO 9001:2015 тек након што АТС донесе одлуку о њиховом преласку на сертифакцију по новом издању стандарда и ако је организација, чији систем менаџмента квалитетом сертификује, демонстрирала усклађеност са стандардом SRPS ISO 9001:2015.

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, која се налазе у поступку почетне акредитације за сертификацију система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2008, а заинтересована су за акредитацију за сертификацију према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, су у обавези да доставе захтев АТС-у за измену траженог обима акредитације. Сходно томе, АТС ће појединачно са сваким сертификационим телом ускладити наредне активности у зависности од фазе поступка акредитације у којој се тело налази.

Обавештење о преласку на ново издање стандарда SRPS ISO 14001:2015

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF) издао информативни документ IAF ID10:2015, који је доступан на сајту IAF-а, у коме је за сва акредитована сертификациона тела према ISO/IEC 17021:2011 утврђен прелазни период од 3 године, од датума објављивања стандарда ISO 14001:2015, у оквиру кога она треба да се припреме за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине по новом издању стандарда.

У задатом прелазном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) ће, током редовног надзорног оцењивања или током поновног оцењивања акредитованих сертификационих тела за сертификацију система менаџмента, а на захтев сертификационог тела, обавити оцењивање ради преласка на сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015. Изузетно, на захтев сертификационог тела АТС може, због убрзања поступка, обавити посебно оцењивање ради потврђивања наведеног преласка на ново издање стандарда пре планираног редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Сходно препорукама из документа IAF ID10:2015 акредитација сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2005 ће важити најкасније до 14. септембра 2018. године. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2005, којима до 14. септембра 2018. године не буде потврђен прелазак на сертификацију по новом издању стандарда, биће смањен обим акредитације за део који се односи на сертификацију система менаџмента заштитом животне средине.

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, заинтересована за прелазак на акредитацију за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015, могу АТС-у од 23. новембра 2015. године да поднесу захтев за прелазак на ново здање стандарда.

Уз захтев, потребно је да акредитована сертификациона тела доставе АТС-у:

 • сопствени план преласка на сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015 са планираним роковима обављања потребних активности провера и сертификације према захтевима новог издања стандарда, који треба да је сачињен коришћењем упутстава из информативног документа IAF ID10:2015 која се односе на сертификациона тела;
 • информације о комуникацији сертификационог тела са својим клијентима у вези преласка на ново издање стандарда (нпр. да ли су и у ком броју клијенти спремни за сертификацију према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 14001:2015 и информације о плановима потребних измена и допуна система менаџмента клијената);
 • информације у вези процеса и аранжмана преласка клијената на ново издање стандарда, које минимално треба да укључе:

  -    планирани начин провера (једна посета или посета у етапама) ради преласка на ново издање стандарда;
  -    планирање конкретних провера, укључујући и начин на који је у плановима провера предвиђена провера примене захтева новог издања стандарада;
  -    план разматрања разлика између DIS, FDIS и коначног издања стандарда и спровођења додатних активности (уколико су поједине активности нпр. обуке особља реализоване по DIS или FDIS верзијама стандарда);
  -    начини поступања са документима о сертификацији, укључујући датуме истицања и прелазни период;

 • сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због преласка на сертификацију по новом издању стандарда са јасном идентификацијом измена;
 • успостављене критеријуме за компетентност особља (одговарајуће вештине и знања идентификоване од стране сертификационог тела на основу захтева новог издања стандарда) и доказе о компетентности особља, укључујући и ажурне записе о вредновању компетентности релеватног особља и информацију о томе да ли је ново издање стандарда евентуално утицало на техничке области за које је особље компетентно, а по потреби и материјале са обављених обука.

Оцењивање АТС-а ће обухватити минимално преглед достављене документације, једно осведочење и оцењивање на лицу места.

Обављено осведочење ће представљати саставни део осведочења предвиђених редовним надзорним активностима, односно потребних осведочења при оцењивању за обнављање акредитације, па неће представљати додатну активност/трошак за акредитовано сертификационо тело. За осведочење ће бити одабране организације - клијенти сертификационог тела који су применили стандард SRPS ISO 14001:2015.

Акредитована сертификациона тела морају да обезбеде да датуми истицања серификације на издатим документима о сертификацији након обављене почетне или ресертификационе провере према старој верзији стандарда буду усклађени са датумом завршетка прелазног периода.

Акредитована сертификациона тела могу доделити сертификацију према стандарду SRPS ISO 14001:2015, тек након што АТС донесе одлуку о њиховом преласку на сертифакцију по новом издању стандарда и ако је организација, чији систем менаџмента заштитом животне средине сертификује, демонстрирала усклађеност са стандардом SRPS ISO 14001:2015.

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, која се налазе у поступку почетне акредитације за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2005, а заинтересована су за акредитацију за сертификацију према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015, су у обавези да доставе захтев АТС-у за измену траженог обима акредитације. Сходно томе, АТС ће појединачно са сваким сертификационим телом ускладити наредне активности у зависности од фазе поступка акредитације у којој се тело налази.

31. август 2015. године

Информација у вези са акредитацијом тела за оцењивање усаглашености, за потребе именовања за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13)

Од 1. јула 2015. године почела је примена Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13) (у даљем тексту: Правилник), о чему је објављено саопштење на www.tehnis.privreda.gov.rs.

У саопштењу је наведено да до именовања тела за спровођење поступака оцењивања усаглашености из члана 11. Правилника, тела за оцењивање усаглашености, акредитована за испитивање емисије буке у складу са стандардом SRPS EN ISO 3744:2008, могу домаћим произвођачима или, када је примењиво, заступницима иностраних произвођача издавати исправе о усаглашености у складу са Прилогом 6, 7 или 8 Правилника, под условима наведеним у саопштењу.

Акредитационо тело Србије обавештава сва заинтересована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), да ће од 1. октобра 2015. године примати пријаве за акредитацију ТОУ за послове оцењивања усаглашености, према члану 11 Правилника, из Прилога 6, 7 или 8 Правилника.

За наведене послове оцењивања усаглашености се могу акредитовати ТОУ према стандардима SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO/IEC 17065 или SRPS ISO/IEC 17021, у зависности од врсте активности које је потребно да се спроведу у поступцима оцењивања усаглашености, према наведеним прилозима Правилника.
Акредитације се могу добити у поступцима почетног, поновног или оцењивања по пријави за проширење већ додељеног обима акредитације, а добијени акти о акредитацији ће служити као докази о оспособљености за спровођење оцењивања усаглашености према Правилнику, у поступку именовања ТОУ.

Додатно, у складу са политиком Европске организације за акредитацију (ЕА), исказаном у документу EA-2/17 INF: 2014, који се односи на акредитацију ТОУ за потребе нотификовања, а у договору са Министарством привреде (акт Министарства привреде број 110-00-165/2015-07 од 22.07.2015. године), утврђено је да ће се за потребе именовања, као доказ компетентности и оспособљености ТОУ за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Прилога 6 и 7 Правилника, осим напред наведених, прихватати и акта о акредитацији у складу са стандардом SRPS ISO/IЕС 17025 за лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744 уколико су у поступку акредитације извршена додатна оцењивања ради потврђивања испуњености захтева из Прилога 9 Правилника.

С тим у вези, Акредитационо тело Србије даје могућност да акредитоване лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744, од 1. октобра 2015. године (a по потреби и раније, уколико им је редовно надзорно оцењивање планирано пре 1. октобра 2015. године) поднесу пријаву за проширење обима акредитације за потребе именовања за оцењивање усаглашености према члану 11 Правилника по поступцима оцењивања усаглашености из Прилога 6 или 7 Правилника. Оцењивање по поднетој пријави ће се обавити током редовног надзорног оцењивања или у одвојеном поступку по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Оцењивање лабораторија ће обухватити оцењивање њихове техничке компетентности, односно оцењивање способности и процедура, да на основу провера и оцена прописаних Правилником, добијених – измерених резултата испитивања буке, донесу одлуку да ли су испуњени захтеви из Правилника. У том циљу, лабораторије треба да, поред свих захтева стандарда SRPS ISO/IЕС 17025, додатно испуне и захтеве из тачака 4.1, 7.5 и 7.6 стандарда SRPS ISO/IEC 17065 што ће бити проверено током додатног оцењивања по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Акредитованим лабораторијама за испитивање, којима у наведеном поступку буде проширен обим акредитације, биће издат нови – проширени Обим акредитације, који ће поред уобичајених информација и података, садржати јасне наводе да је лабораторија, за оцењивање усаглашености у складу са Правилником, додатно оцењена и према релевантним захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17065.

Образац Пријаве за проширење обима акредитације лабораторија за испитивање за потребе именовања, се налази на ДОДАТАК Д.1.1А, ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025), САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИМЕНОВАЊА. Попуњен и потписан образац Пријаве са траженим прилозима се доставља на адресу АТС-а.

2. април 2014. године

SRPS ISO TS 17021-3:2014 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом
 
Ова техничка спецификација употпуњује стандард ISO/IEC 17021 будући да се у њој појашњавају захтеви за компетентност особља укљученог у процес сертификације, који су утврђени у ISO/IEC 17021:2011, тачка 7 и Прилог А. Намера је да сви проверавачи QMS-а и друго особље, укључено у функције сертификације, имају основне компетентности, описане у SRPS ISO/IEC 17021, као и специфична знања о QMS-у описана у овој техничкој спецификацији.

Техничка спецификација је у обавезној примени од 2. маја 2015. године па су сва сертификациона тела у обавези да захтеве ове спецификације примене у свом систему менаџмента.

AТС је планирао и у наредном периоду ће предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела према захтевима техничке спецификације.

АТС ће оцењивање примене захтева техничке спецификације започети 1. октобра 2014. године у току почетних оцењивања/редовних надзорних оцењивања/поновних оцењивања сертификационих тела. Неиспуњење захтева техничке спецификације повлачи за собом одговарајуће мере у складу са Правилима акредитације.

Напомињемо да се ISO/IEC 17021 састоји од следећих делова, под општим називом Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента:

 • Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином (техничка спецификација)
 • Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом (техничка спецификација).

Такође је 30.09.2013. године објављен:

 • Део 4: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за менаџмент одрживошћу догађаја (техничка спецификација).

Следећи делови су у припреми:

 • Део 5: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента имовином (техничка спецификација).
 • Део 6: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента континуитетом пословања (техничка спецификација).
 • Део 7: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента безбедношћу саобраћаја (техничка спецификација).

Планирано је да следећа ревизија ISO/IEC 17021:2011 постане стандард ISO/IEC 17021-1.

5. септембар 2013. године

SRPS ISO TS 17021-2:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента
 
Стандард SRPS ISO/IEC 17021 даје захтеве у вези генеричке компетентности свог особља укљученог у проверу и сертификацију за EMS. Поред ове компетентности, сертификациона тела морају да располажу и проверавачима за EMS који поседују специфична знања описана у SRPS ISO TS 17021-2:2013.

Обавеза сертификационог тела је да дефинише захтеве за компетентност за сваку релевантну техничку област EMS и за сваку функцију у активности сертификације.

Техничка спецификација је у обавезној примени од 15. августа 2014. године па су сва сертификациона тела у обавези да захтеве ове спецификације примене у свом систему менаџмента.

AТС је планирао и у наредном периоду ће предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела према захтевима техничке спецификације.

АТС ће оцењивање примене захтева техничке спецификације започети 1. јануара 2014. године у току редовних надзорних оцењивања/поновних оцењивања сертификационих тела. Неиспуњење захтева техничке спецификације повлачи за собом одговарајуће мере у складу са Правилима акредитације.

30. јул 2013. године

Мишљење Министарства финансија и привреде о примени Правилника о личној заштитној опреми

Обавештавамо наша акредитована тела за оцењивање усаглашености да је Министарство финансија и привреде, МФП (садашње Министарство привреде), објавило мишљење о примени Правилника о личној заштитној опреми - рад тела за оцењивање усаглашености у периоду након 1. јула 2013. године.

За више више информација посетите: http://www.tehnis.mfp.gov.rs

19. јун 2013. године

У првој половини 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило низ докумената и усвојило нова документа система менаџмента, јер је исто било условљено потписаним међународним споразумима (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) и обавезама, које проистичу из тога, променом EA, ILAC и IAF докумената, као и жељом АТС-а да унапреди успостављени систем менаџмента и повећа ефикасност свог рада.

С тим у вези, промењена су следећа правила:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума да би се прописали политика, услови и правила коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију, као и услови и начин коришћења знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима ЕА-3/01 M: 2012,  ILAC-R7:09/2009 и IAF ML 2:2011;

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008;

- АТС-ПА03, Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења ради усаглашавања са ILAC-P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, као и

- АТС-ПА01, Правила акредитације као Правила, која у потпуности дефинишу поступак акредитације, захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, као и права и обавезе учесника у поступку добијања и одржавања акредитације. Поред усаглашавања са измењеним документима система менаџмента, а у циљу повећања ефикасности рада АТС-а и не одступајући од захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17011, измењени су периоди реализације редовних надзорних оцењивања и то: „Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18-21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30-33 месеца од додељивања акредитације.“ У складу са напред наведеним, промењен је и термин реализације поновног оцењивања који се, према измењеним Правилима, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације. У складу са напред наведеним, планови реализације надзорних оцењивања и поновног оцењивања биће измењени и о томе ће акредитована тела за оцењивање усаглашености бити на време обавештена. У складу са обавезама, које проистичу из потписаних споразума, измењени су и захтеви у вези обавеза тела за оцењивање усаглашености, као и АТС-а.

Израђена су и Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, АТС-ПА07 да би се прописали политика, услови и правила за начин коришћења знака (логотипа) АТС-а и знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације.

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање АТС-а и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је почео са прикупљањем информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02) који је доступан на интернет страници АТС-а.

У претходном периоду АТС је променио поступак оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (АТС-УП17, Оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента) усагласивши га са IAF MD10:2013, IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011. Документ је намењен запосленим у АТС-у који су укључени у поступак оцењивања и екстерним оцењивачима/техничким експертима.

Поштујући препоруке Европске организације за акредитацију промењена је процедура АТС-ПР14, Критеријуми за осведочење у делу који се односи на сертификациона тела за сертификацију система менаџмента. Поменути критеријуми се могу добити на захтев сертификационих тела.

Обавезујуће смернице IAF-а АТС је превео и усвојио као део свог документованог система менаџмента и то: IAF МD5:2013, Duration of QMS and EMS Audits као АТС-УП16, Tрајање провера система менаџмента квалитетом (QMS) и управљања животном средином (EMS) и IAF MD 11:2013, IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of  Integrated Management Systems као АТС-УП31, Примена ISO/IEC 17021 у провери интегрисаних система менаџмента.

У поступку израде је и план активности у вези примене обавезујућег ISO/IEC 17021-2, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems.

9. април 2013. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености у вези Правилника о личној заштитној опреми

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености да, сходно објављеном Правилнику о личној заштитној опреми (објављен у Службеном гласнику РС број 100 из 2011. године), од дана почeтка примене овог Правилника (1. јула 2013. године) престају да важе одређени прописи из области коју регулише овај Правилник. Правилником је прописано да исправа о усаглашености, издата на основу повученог прописа, важи до истека рока важности исправе у складу са тим прописом, а најкасније до 1. јула 2013. године.

Узимајући у обзир наведено, Акредитационо тело Србије ће, почев од 1. јула 2013. године, донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе.

За сва тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања усаглашености сходно Правилнику о личној заштитној опреми, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места у поступцима почетног и поновног оцењивања, односно оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

Акредитационо тело Србије ће, у зависности од поступка оцењивања усаглашености које тело за оцењивање усаглашности спроводи, акредитовати тела за оцењивање усаглашености по захтевима следећих стандарда за акредитацију:

 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 11 Правилника (преглед типа ЛЗО) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 12 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу интерне контроле производње и надгледаног испитивања производа у насумичним интервалима) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 13 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу гаранције квалитета процеса производње-обезбеђење квалитета производње) - према стандарду SRPS ISO/IEC 17021.

Тела за оцењивање усаглашености, која желе да се акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, треба да задовоље критеријуме за контролно тело „тип А“ да би била и именована у складу са Правилником.

Такође, могу се акредитовати и лабораторије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, за испитивања личне заштитне опреме за потребе заинтересованих страна уз напомену да само именована тела за оцењивање усаглашености могу издавати исправе о усаглашености из чланова 11-13 Правилника.

Списак повучених прописа сходно члану 24 Правилника о личној заштитној опреми:

 1. Наредба о обавезном атестирању шлемова за заштиту у индустрији („Службени лист СФРЈ“ бр. 4/82 и 43/82);
 2. Наредба о обавезном атестирању шлемова за ватрогасце („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/86);
 3. Наредба о обавезном атестирању апарата за заштиту органа за дисање („Службени лист СФРЈ“ бр. 49/87);
 4. Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене стубове за водове  и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 5. Правилник о обавезном атестирању заштитних опасача и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 6. Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове за ватрогасце („Службени гласник РС“ бр. 74/09);
 7. Правилник о техничким и другим захтевима за  лична заштитна средства („Службени гласник РС“ бр. 56/09), осим одредбе члана 2., тачка 10) тог правилника која се односи на кациге и везире за возаче моторних возила на два или три точка.

25. фебруар 2013. године

Завршен прелазни период за примену новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2011

Акредитационо тело Србије (АТС) је 1. фебруара 2013. године завршило све активности планиране за прелазни период за примену новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2011 који се односи на рад сертификационих тела за сертификацију система менаџмента. АТС је оценио примену новог издања стандарда у средиштима сертификационих тeла током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања.

У складу са плановима преласка на ново издање стандарда, којe су припремила сертификациона тела, извршене су неопходне промене у системима менаџмента сертификационих тела (измене у процедурама, нови или допуњени критеријуми за компетентност проверавача/аудитора и сл.). АТС је, на основу резултата оцењивања, донео одговарајуће одлуке, а измењени су и сертификати о акредитацији и издати су нови симболи акредитације.

20. јул 2012. године

Ускладу са процедуром ЕА за прихватање шема у оквиру ЕА MLA споразума, ЕА је у априлу 2010. године започела оцењивање FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) шеме.

Након спроведеног поступка оцењивања радна група EA HHC (Horizontal Harmonization Committee) комитета је завшила финални извештај, 28. фебруара 2012. године, у коме је дата препорука да шема FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) буде прихваћена од стране ЕА у оквиру оцењивања према стандарду ISO/IEC 17021 као део ЕА MLA.

Гласање о овом предлогу је успешно обављено 2. јула 2012. године.

1. децембар 2011. године

Акредитационо тело Србије је израдило документ АТС-УП 19, Разлике SRPS ISO/IEC 17021:2007 и SRPS ISO/IEC 17021:2011 који је намењен акредитованим сертификационим телима за сертификацију система менаџмента који су акредитовани према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2007, а која се припремају за прелазак на нову верзију стандарда.

25. јун 2011. године

Међународни форум за акредитацију (IAF), уз консултацију са Међународном организацијом за стандардизацију (ISO), одредио је 1. фебруар 2013. године као датум почетка примене стандарда ISO/IEC 17021:2011.

IAF је издао информативни документ ознаке IAF ID2:2011, који је доступан на сајту IAF-а, где је за сва акредитована тела према ISO/IEC 17021:2006 дефинисан прелазни период од 24 месеца од датума објављивања, како би се иста прилагодила захтевима новог стандарда.

Текст стандарда ISO/IEC 17021:2011 је готово неизмењен у односу на текст постојећег стандарда ISO/IEC 17021:2006, али садржи додатне захтеве за процес сертификације када је реч о провери система менаџмента коју врши трећа страна и компетентност особа које учествују у процесу сертификације.

Према расположивим информацијама из Института за стандардизацију, нова верзија стандарда у Републици Србији биће доступна крајем јула 2011. године.

Нови захтеви за акредитацију

Од 1. септембра 2011. године АТС неће више прихватати нове пријаве за акредитацију према ISO/IEC 17021:2006.

Од 1. фебруара 2012. године АТС ће додељивати нове акредитације само према ISO/IEC 17021:2011.

Акредитована тела према ISO/IEC 17021:2006 – прелазни период

Сва тела, која су акредитована према ISO/IEC 17021:2006, морају да припреме план преласка којим би се утврдиле промене у њиховим системима менаџмента и временски период који је потребан за њихово извршење. Препоручује се да овакав план буде договорен са АТС-ом пре обављања планираног редовног оцењивања у седишту сертификационог тела, у сваком случају, најкасније до 15. октобра 2011. године.

Прелазак на стандард ISO/IEC 17021:2011 може да захтева и сложеније промене, измене у процедурама, успостављање нових режима обуке или измене и допуне већ постојећих, развијање софтверских система и примену система за доказивање компетентности.

АТС ће проверити примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања у циљу обнављања акредитације. Уколико није другачије договорено, сва оцењивања након 15. октобра 2011. године обављаће се према захтевима новог стандарда.

Уколико се током оцењивања утврде неусаглашености, сертификационо тело је у обавези да их отклони у складу са процедуром АТС-а пре краја прелазног периода како би акредитација могла бити додељена. Како би се осигурало отклањање свих неусаглашености до овог рока, докази о отклањању неусаглашености се морају доставити АТС-у најкасније 1. новембра 2012. године.

У случају да сертификационо тело нема могућност да спроведе неке од активности из договореног плана преласка пре 1. фебруара 2013. године (на пример: обављање обука и евалуације свог особља из комерцијале у циљу испуњавања захтева обавезног Прилога А стандарда ISO/IEC 17021:2011), такве измене ће АТС идентификовати као запажања и исте не би требало да утичу на одлуку АТС-а, уз услов да је примена плана договорена и по свим осталим тачкама тече по плану.

Након истека прелазног периода, односно након 1. фебруара 2013. године, сва акредитована сертификациона тела морају бити усаглашена са стандардом ISO/IEC 17021:2011.

Нове шеме акредитације

У случају пријаве за акредитацију за коју је потребно развити нову шему сертификације засновану на ISO/IEC 17021, биће одмах примењена нова верзија стандарда.