Графичка шема поступка акредитације

ГРАФИЧКА ШЕМА ПОСТУПКА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Поступак акредитације обухвата шест фаза

Ф1: Заинтересовано тело за оцењивање усаглашености (ТОУ) се информише о поступку акредитације путем интернет портала и, уколико има недоумица око питања акредитације, остварује иницијални контакт са АТС-ом у циљу јасне идентификације врсте акредитације која се тражи и  доставља пријаву за акредитацију са потребном документацијом.

Ф2: Након доставе целокупне документације АТС преиспитује поднету пријаву и достављену документацију. Поступком преиспитивања пријаве за акредитацију утврђује се способност АТС-а да обави оцењивање ТОУ у смислу сопствене политике, компетентности и расположивости одговарајућих оцењивача или експерата. Такође, преиспитивање обухвата и утврђивање способности АТС-а да благовремено обави почетно оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију.

Ф3: У овој фази АТС врши програмирање оцењивања, именује тим за оцењивање и реализује прелиминарну посету уколико се ТОУ за исту одлучи.

Ф4: Поступак оцењивања спроводи именовани тим за оцењивање по фазама прегледа документације и оцењивања на лицу места које обухвата и осведочење у спровођење поступка оцењивања усаглашености и обухвата следеће активности: преглед документације, оцењивање на лицу места (планирање, оцењивање и извештавање о оцењивању), отклањање и верификација отклоњености неусаглашености. Након завршеног оцењивања и верификације отклоњености утврђених неусаглашености тим за оцењивање даје препоруку у вези са акредитацијом.

Ф5: Одлуку о акредитацији доноси директор АТС-а на основу предлога Комисије за акредитацију. На основу препоруке тима за оцењивање именована Комисија разматра предмет и даје предлог одлуке о акредитацији која је основ за коначну одлуку о акредитацији. Након тога, АТС издаје ТОУ Одлуку о акредитацији и сертификат о акредитацији са припадајућим Обимом акредитације.

Ф6: Након доделе акредитације, АТС прати да ли акредитовано тело за оцењивање усаглашености задовољава утврђене критеријуме кроз реализацију надзорних активности, односно надзорних оцењивања. У циљу обнављања акредитације спроводи се поновно оцењивање.