Додела акредитације

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

- Препорука тима за оцењивање

Након завршених активности оцењивања и верификације отклоњености утврђених неусаглашености, односно потврде да су предложене мере и рокови за отклањање утврђених забринутости одговарајући, тим за оцењивање даје препоруку у вези са акредитацијом у Сумарном извештају о оцењивању и/или анексу Сумарног извештаја о оцењивању.

- Одлука о акредитацији

 Одлуке о акредитацији доноси директор АТС-а на основу предлога Комисије за акредитацију.
Комисија за акредитацију се састоји од стално запосленог особља у АТС-у који нису учествовали у оцењивању о чијим налазима се одлучује и екстерно ангажованих експерата који обезбеђују потребну техничку експертизу за области оцењивања усаглашености којe су предмет одлучивања о акредитацији.
Комисија за акредитацију разматра информације из предмета који је доспео на одлучивање, утврђује његову комплетност, вреднује јасност, разумљивост и довољност информација на основу којих се доноси одлука о акредитацији, сходно писаној процедури за одлучивање и доделу акредитације. Уколико Комисија утврди да информације нису довољне за доношење одговарајућег предлога одлуке, затражиће се додатне информације од тима за оцењивање или оцењиваног тела за оцењивање усаглашености, што може укључити и спровођење додатног оцењивања.
На одлуку о акредитацији која је неповљна по њега, тело за оцењивање усаглашености има право жалбе.
Поступак акредитације се може поново покренути подношењем нове пријаве за акредитацију.

- Сертификат о акредитацији и позивање на акредитацију

Ако се након спроведеног поступка акредитације утврди да тело за оцењивање усаглашености испуњава критеријуме за акредитацију, АТС доноси Одлуку о акредитацији и издаје телу за оцењивање усаглашености Сертификат о акредитацији са приложеним Обимом акредитације (пописом акредитованих послова оцењивања усаглашености). АТС уз Сертификат о акредитацији додељује симбол акредитације и/или комбиновани знак, који тело за оцењивање усаглашености користи у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума. Сертификат о акредитацији важи четири године.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може, уместо симбола акредитације, да се текстуално позива на акредитацију или на статус АТС-а као потписника мултилатералних споразума или да користи комбиноване знакове у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености се уписује у Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености.